پرینت

بوشهر

عمارت ‌ملک ، بوشهر

کاخ زمستانی کوروشعلی رستم زاد

نماینده آقایان سبک در استان بوشهر و دبیر هیأت ووشو استان

تلفن همراه :7710961-0917

آدرس:

 

معصومه فرزانه

نماینده بانوان سبک در استان بوشهر

تلفن همراه : 7741936-0917