پرینت

تهران

 برج میلاد

 


بهرام یزدی
نماینده آقایان سبک در استان تهران

دبیر هیأت کونگ فو شمالغرب استان تهران
عضو کمیته فنی هیأت کونگ فو جنوب غرب استان تهران

تلفن تماس :9083567-0910

آدرس: سه راه آذری- خیابان قزوین-به سمت میدان قزوین-خ.شهید محمود زاده-
بن بست بیژن-باشگاه شهید چمرانعلی مرادی

نماینده آقایان سبک در استان تهران(شهریار)

تلفن تماس:3653279-0262

فکس :3232900-0262


تلفن همراه :5625459-0912


 
انوشیروان فتاح زاده
نماینده سبک آقایان سبک در استان تهران (ملارد)
تلفن تماس: 35144103-0262

تلفن همراه: 9660501-0912
آدرس: اندیشه-فاز1-خیابان نهم غربی-مجموعه ورزشی شهرداری

 

الهام عابدی

نماینده بانوان سبک در استان تهران

تلفن تماس:55775965-021

تلفن همراه :6956268-0912

تلفن همراه: 0891850-0937آزاده خالدیان

نماینده سبک در استان تهران (اسلامشهر)
تلفن تماس: 2652906-0939