پرینت

مازندران

 

آقای خواجه محمدی

نماینده آقایان سبک در استان مازندران

تلفن تماس: 09379158845

تلفن همراه : 09116245420


سید رضا مهدی زاده

نماینده آقایان سبک در شمال و جنوب استان مازندران

تلفن تماس: 3453210-0111

تلفن همراه : 2159942-0911

فکس: 3453060-0111

آدرس: بابل- جاده شهید صالحی- شهر گتاب- پیین مرزبال