پرینت

کمیته آموزش

شرح وظايف كميته آموزش :


اهداف:
ارتقاء سطح كيفیمربيان، داوران وهنر آموزان كونگ فو فايتينگ كشور با بهره گيری از آخرين متدهای علمی و ورزشی فشرده در جهان و با بكارگيری اساتيد برجسته و صاحب نظر علمی ورزشی كونگ فو فايتينگ در داخل و خارج از كشور.
1-برگزاری كليه كلاس های مربيگری علمی و عملی در دوره های مختلف در سطح كشور.
2-تدوين برنامه های آموزشی جهتتشكيل كلاسهای كوتاه مدت و بلند مدت .
3-تهيه و ارائه فيلم، جزوه و كتب آموزشی سبك.
4-آخرين اطلاعات علمی، فنی و آموزش به كليه ورزشكاران تحت پوشش.
5-شناسايی وبكارگيریاساتيد برجستهكشور در امر آموزش.
6-ارائه گزارش 3 ماهه به رئيس سبك.
7-همكاری و هماهنگی با ساير كميته ها در امر آموزش.
8-انجام ساير امور محوله از طرف مسئول سبك.
9-آموزش علمی و ورزشی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.
10-آموزش تربيتمدرس جهت ارتقاء سطح فنی كميته ها.                         

11-نظارت برعملكرد كميته ها جهت ارتقاء سطح فنی كميته ها.

 

 

 

رئیس کمیته :