پرینت

کمیته آزمون

 شرح وظايف كميته آزمون :
اهداف :
 برگزاری آزمونهای ارتقاء كمربند با بهره گيری ازافراد متخصص کمیته فنی ، با هماهنگی مسئول آزمون انتخاب می گردد . داوطلبان در سراسر كشور با رعايت عدالت كامل به منظور رشد و شكوفايی نونهالان و نوجوانان و جوانان متعهد و مومن.
1-تهيه و تنظیم برگهای آزمون و ارائه جهت تائيد به كميته فني.
2-تهيه و ابلاغ مواد آزمونارتقاء كمربند به مراكزهيئتهای استانها.
3-اخذ و كنترل مدارك داوطلبين شركت در آزمون.
4-برنامه ريزی آزمونهای فنی با هماهنگی كميته فنی سبك در سطح كشور.
5-انجام آزمونهای ارتقاء كمربند و درجات فنی ورزشكاران سبك طبق قوانين فني.
6-انتخاب و اعزام نمايندگان كميته آزمون، نماينده كميته آموزش، نماينده كميته فنی كه می بايست صحت آزمون با امضاء هر سه نماينده به تائيد برسد.
7-بررسی وارائه آمارقبولشدگان ومردودينهردرجه برای هردوره آزمون.
8-ارتباط و همكاری با ساير كميته ها.
9-مرجع رسيدگی به اعتراض نتيجه آزمون افراد كميته فنی می باشند كه پس از بررسی و يا آزمون مجدد با هماهنگی مسئول سبك اعلام نظر خواهد شد.
10-ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه یکباربه مسئول سبك.
11-هماهنگی كميته آزمون وكميته فنیجهت انتخاب ممتحنين .     
 
تعريف آزمون كمربندها:
اسامي ضربات در كونگ فوفايتينگ به صورت فارسي و بين المللي نوشته و گفته مي شود. ابتدا هنرجويان بايد اسامي را به زبان فارسي ياد بگيرند و پس از آن به صورت بين المللي  و سپس مي توانند آزمون بدهند.
 
موارد آزمون كمربند سفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی و قهوه ای به شرح زير مي باشد:
 
کمربند (سفيد تا زرد) :
 
هنرجویان بعد از گذراندن 2 الی 3 ماه می توانند در آزمون کمربند زرد شرکت کنند .
1-چگونگی احترام به مربی و ارشد کلاس
2-طریقه ايستادن
3-ايستادن سمت چپ و ايستادن سمت راست
4-اجرای صحیح ضربات مستقیم دست و ضربات پا شامل : ضربه با ساق پا (لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با پنجه ( فرانک کیک) ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين( هاید کیک اوت ساید)
5-ضربات دست و پا بصورت ترکیبی
6-آمادگی جسمانی
7-دراز نشست 40 عدد
8-شنای روی مشت 20 عدد
9-بارفیکس 5 بار
 
 
تبصره : قبل از گرفتن کمربند زرد احترام به مربی ، ارشد و رعایت قوانین باشگاه الزامیست .
 
کمربند (زرد تا نارنجی ):
هنرجویان بعد از گذراندن 3 الی 5 ماه می توانند در آزمون کمربند نارنجی شرکت کنند.
1-چگونگی احترام به مربی و ارشد کلاس
2-طریقه ايستادن
3-ايستادن سمت چپ و ايستادن سمت راست
4-اجرای صحیح ضربات مستقیم دست و ضربات پا شامل : ضربه با ساق پا (لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با پنجه ( فرانک کیک) ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين( هاید کیک اوت ساید) -
5-ضربات دست و پا بصورت ترکیبی
6-ضربه با تيغه ي پا (ساید کیک) و ضربه با روي پا به بالا(راند هاوس کیک )
7-آمادگی جسمانی
8-دراز نشست 50 عدد
9-شنای روی مشت 25 عدد
10-بارفیکس 6 بار
 
کمربند (نارنجي تا سبز ):
هنرجویان بعد از گذراندن 5 الی 8 ماه می توانند در آزمون کمربند سبز شرکت کنند.
 
1-چگونگی احترام به مربی و ارشد کلاس
2-طریقه ايستادن
3-ايستادن سمت چپ و ايستادن سمت راست
4-اجرای صحیح ضربات مستقیم دست و ضربات پا شامل : ضربه با ساق پا (لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با پنجه ( فرانک کیک)
5-ضربات دست و پا بصورت ترکیبی
6-ضربه با تيغه ي پا (ساید کیک) و ضربه با روي پا به بالا(راند هاوس کیک )
7-ضربات دست و پا روی میت
8-مبارزه در 3 راند 1 دقیقه و نیم
9-آمادگی جسمانی
10-داشتن انعطاف بدنی
11-دراز نشست 55 عدد
12-شنای روی مشت 30 عدد
13-بارفیکس 7 بار
 
کمربند (سبز تا آبی) :
 
هنرجویان بعد از گذراندن 8 الی 11 ماه می توانند در آزمون کمربند آبی شرکت کنند.
 
1-چگونگی احترام به مربی و ارشد کلاس
2-طریقه ايستادن
3-ايستادن سمت چپ و ايستادن سمت راست
4-اجرای صحیح ضربات مستقیم دست و ضربات پا شامل : ضربه با ساق پا (لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با پنجه ( فرانک کیک) – ضربه اي كه به صورت چرخشي با حالت چكش زده شود (بکیک) – ضربه اي كه به صورت چرخشي با كف پا زده شود (راند بکیک )
5-ضربات دست و پا بصورت ترکیبی
6-ضربه با تيغه ي پا (ساید کیک) و ضربه با روي پا به بالا(راند هاوس کیک )
7-ضربات دست و پا روی میت
8-مبارزه در 3 راند 2 دقیقه 
9-آمادگی جسمانی
10-داشتن انعطاف بدنی
11-دراز نشست 60 عدد
12-شنای روی مشت 35 عدد
13-بارفیکس 8 بار
 
کمربند (آبي تا قهوه ای ):
 
هنرجویان بعد از گذراندن 11 الی 15 ماه می توانند در آزمون کمربند قهوه ای شرکت کنند.
1-چگونگی احترام به مربی و ارشد کلاس
2-طریقه ايستادن
3-ايستادن سمت چپ و ايستادن سمت راست
4-اجرای صحیح ضربات مستقیم دست –ضربه دوراني دست از خارج به داخل (هوك) –ضربه دست از زير پهلوي بدن (آپر كات)- ضربه با پشت دست به صورت چرخشي (بك پانچ)
5- ضربات پا شامل : ضربه با ساق پا (لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با پنجه پا ( فرانک کیک)- ضربه اي كه به صورت چرخشي با تيغه‏، پاشنه، كف پا با حالت چكشي زده مي شود (بکیک) – ضربه اي كه به صورت چرخشي با كف پا زده شود (راند بکیک )
6-ضربات دست و پا بصورت ترکیبی
7-ضربه با تيغه ي پا (ساید کیک) و ضربه با روي پا به بالا(راند هاوس کیک )
8-ضربات پرشي ( جامپینگ) ( جامپینگ فرانک کیک – جامپینگ ساید کیک ) 
9-ضربات دست و پا روی میت
10-مبارزه در 3 راند 2 دقیقه 
11-آمادگی جسمانی
12-داشتن انعطاف بدنی
13-دراز نشست 65 عدد
14-شنای روی مشت 40 عدد
15-بارفیکس 10 بار
تبصره 1 : لازمه گرفتن کمربندها رعایت ترتیب آنهاست .
تبصره 2: منظور از نوشتن اعداد در آزمون هاي آمادگي جسماني زرد تا قهوه اي ايجاد انگيزه وآمادگي هرچه بيشتر هنرجويان از نظر روحي و جسمي مي باشد.
 
 
مراحل ارتقاء کمربند قهوه اي تا مشکی دان 4
 قهوه اي تا مشكي دان 10:1ماه
 مشکی دان 1 تا دان 2 :12 ماه
 مشکی دان 2 تا دان 3 : 14 ماه
 مشکی دان 3 تا دان 4 : 18 ماه
 
 موارد آزمون کمربند مشکی دان 1 تا مشکی دان 4:
 
کمربند مشکی دان 1 :
 ضربات دست : ضربه مشت مستقيم چپ و راست (لفت جپ پانچ رايت جپ پانچ)- ضربه دوراني حلالي با پيش مشت (هوک) وضربه پيش مشت از پايين به بالا( آپرکات) – ضربه دوراني پيش مشت به صورت چرخشي (بک پانچ) و داکت ها ودفاع ضربدري دو دست رو به بالا( کراس) در 1 دقیقه بحالت آزاد در 4 زاویه
ضربات دست و پا : لفت رایت - هوک و آپرکات - بک پانچ –ضربه با ساق پا   ( لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن(میدل کیک) – ضربه با روي پابه بالا( راند هاوس کیک) – ضربه با پنجه پا(فرانك کیک) – ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين( هاید کیک اوت ساید) - ضربه اي كه به صورت چرخشي باتيغه يا پاشنه پا كه به حالت چكش زده ميشود( بک کیک) –ضربه با تيغه پا( ساید کیک) – ضربه به صورت چرخشي كه با كف پا زده ميشود (راند بکیک) – ضربه با زانو(نیکیک)– ضربه پا با كف پا از داخل به بيرون بدن (هل کیک ایند ساید)
 
ضربات جامپینگهای پا
دفاع شخصی
ضربات دست و پا روی میت بصورت ترکیبی 1 دقیقه و 30 ثانیه
آمادگی جسمانی ( بارفیکس 12 تا 15 تا – درازنشت 55 تا در 1 دقیقه )
دو سرعت در 1 دقیقه 100 متر
انعطاف بدنی ( کششها و نرمی بدن بویژه پا )
شنای سوئدی ( روی مشت ) در 1 دقیقه 50 تا
شنای روی پنجه در 1 دقیقه 40 تا
2 راند 2 دقیقه ای مبارزه
پوزیشن ( رقص پا ) در مبارزات
 
کمربند مشکی دان 2 :
 
ضربات دست : ضربه مشت مستقيم چپ و راست (لفت جپ پانچ رايت جپ پانچ)- ضربه دوراني حلالي با پيش مشت (هوک) وضربه پيش مشت از پايين به بالا( آپرکات) – ضربه دوراني پيش مشت به صورت چرخشي (بک پانچ) و داکت ها ( رد كردن ضربه ها) دفاع ضربدري دو دست رو به بالا( کراس) در 1 دقیقه بحالت آزاد در 4 زاویه
ضربات دست و پا : لفت رایت - هوک و آپرکات - بک پانچ –ضربه با ساق پا   ( لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن(میدل کیک) – ضربه با روي پابه بالا( راند هاوس کیک) – ضربه با پنجه پا(فرانك کیک) – ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين( هاید کیک اوت ساید) - ضربه اي كه به صورت چرخشي باتيغه يا پاشنه پا به حالت چكش زده ميشود( بک کیک) –ضربه با تيغه پا( ساید کیک) – ضربه به صورت چرخشي كه با كف پا زده ميشود (راند بکیک) – ضربه با زانو(نیکیک)– ضربه پا با كف پا از داخل به بيرون بدن (هل کیک ایند ساید) – سای هل کیک– ضربه مستقيم پا از بالا به پايين( آکس کیک )
ضربات جامپینگ هاي پا
سلاحها ( نانچیکو ، سای ، سانچیکو، چوب)
دفاع شخصی
ضربات دست و پا روی میت بصورت ترکیب 2 دقیقه
آمادگی جسمانی ( بارفیکس 15 تا 18 – درازنشست 60 تا در 1 دقیقه )
دو سرعت در 1 دقیقه 200 متر
دو استقامت 5 دقیقه
انعطاف بدنی ( کششها و نرمی بدن بویژه پا )
شنای سوئدی ( روی مشت ) در 1 دقیقه 55 تا
شنای روی پنجه در 1 دقیقه 45 تا
3 راند 2 دقیقه ای مبارزه
پوزیشن ( رقص پا ) در مبارزات
 
 
کمربند مشکی دان 3 :
 
ضربات دست : ضربه مشت مستقيم چپ و راست (لفت جپ پانچ رايت جپ پانچ)- ضربه دوراني حلالي با پيش مشت (هوک) وضربه پيش مشت از پايين به بالا( آپرکات) – ضربه دوراني پيش مشت به صورت چرخشي (بک پانچ) و داکت ها ودفاع ضربدري دو دست رو به بالا( کراس) در 1 دقیقه بحالت آزاد در 4 زاویه
ضربات دست و پا : لفت رایت - هوک و آپرکات - بک پانچ –ضربه با ساق پا   ( لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن(میدل کیک) – ضربه با روي پابه بالا( راند هاوس کیک) – ضربه با پنجه پا(فرانك کیک) – ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين( هاید کیک اوت ساید) - ضربه اي كه به صورت چرخشي با تيغه يا پاشنه پا به حالت چكش زده ميشود( بک کیک) –ضربه با تيغه پا( ساید کیک) – ضربه به صورت چرخشي كه با كف پا زده ميشود (راند بکیک) – ضربه با زانو(نیکیک)– ضربه پا با كف پا از داخل به بيرون بدن (هل کیک ایند ساید) – سای هل کیک– ضربه مستقيم پا از بالا به پايين( آکس کیک )
ضربات جامپینگهای پا
سلاحها ( نانچیکو ، سای ، سانچیکو ، شمشیر، چوب)
دفاع شخصی
ضربات دست و پا روی میت بصورت ترکیب 2 راند 2 دقیقه ای 
آمادگی جسمانی ( بارفیکس 18 تا 21 – درازنشست در 1 دقیقه 60 تا )
دو سرعت در 1 دقیقه 300 متر
دو استقامت 6 دقیقه
انعطاف بدنی ( کششها و نرمی بدن بویژه پا )
شنای سوئدی ( روی مشت ) در 1 دقیقه 60 تا
شنای روی پنجه در 1 دقیقه 50 تا
3 راند 2 دقیقه ای مبارزه
اجرای حرکات تعادلی پا
پوزیشن ( رقص پا ) در مبارزات               
 
کمربند مشکی دان 4:
 
ضربات دست : ضربه مشت مستقيم چپ و راست (لفت جپ پانچ رايت جپ پانچ)- ضربه دوراني حلالي با پيش مشت (هوک) وضربه پيش مشت از پايين به بالا( آپرکات) – ضربه دوراني پيش مشت به صورت چرخشي (بک پانچ) و داکت ها ودفاع ضربدري دو دست رو به بالا ( کراس) در 1 دقیقه بحالت آزاد در4 زاویه
ضربات دست و پا : لفت رایت - هوک و آپرکات - بک پانچ –ضربه با ساق پا   ( لوکیک) – ضربه با روي پا به وسط بدن (میدل کیک) – ضربه با روي پابه بالا ( راند هاوس کیک) – ضربه با پنجه پا (فرانك کیک) – ضربه دوراني پااز داخل از بالا به پايين ( های کیک ایند ساید) – ضربه دوراني پااز خارج از بالا به پايين ( هاید کیک اوت ساید) - ضربه اي كه به صورت چرخشي با تيغه يا پاشنه پا به حالت چكش زده ميشود ( بک کیک) –ضربه با تيغه پا ( ساید کیک) – ضربه به صورت چرخشي كه با كف پا زده ميشود (راند بکیک) – ضربه با زانو (نیکیک)– ضربه پا با كف پا از داخل به بيرون بدن (هل کیک ایند ساید) – سای هل کیک– ضربه مستقيم پا از بالا به پايين( آکس کیک )
ضربات جامپينگهاي پا
سلاحها ( نانچیکو، سای، سانچیکو، شمشیر، چوب)
دفاع شخصی
ضربات دست و پا روی میت بصورت ترکیب 2 راند 2 دقیقه ای 
آمادگی جسمانی ( بارفیکس 21 تا 25 – درازنشست در 1 دقیقه 65 تا )
دو سرعت در1 دقیقه 350 متر
دو استقامت 7 دقیقه
انعطاف بدنی ( کششها و نرمی بدن بویژه پا )
شنای سوئدی ( روی مشت ) در 1 دقیقه 60 تا
شنای روی پنجه در 1 دقیقه 50 تا
3 راند 2 دقیقه ای مبارزه
اجرای حرکات تعادلی پا
اجرای حرکات نمایشی، تخصصی، ضربات ابداعی و ابتکاری که در مبارزات کاربرد داشته باشد.
پوزیشن ( رقص پا ) در مبارزات
 
تبصره 1ـ کسانیکه در مسابقات قهرمان کشوری 4 سال متوالی مقام اول، دوم یا سوم را کسب نمایند می توانند بدون آزمون دان 2 را دریافت نمایند .
تبصره 2ـ کسانیکه در مسابقات برون مرزی قهرمان اروپا یا آسیا یا تورنمنتهای بین المللی مقام اول، دوم و سوم کسب نمایند بصورت افتخاری دان 3 اهداء می گردد.
تبصره 3ـ کسانیکه در مسابقات برون مرزی قهرمان اروپا یا آسیا یا تورنمنتهای بین المللی یا جهان مقام اول، دوم و سوم کسب نمایند بصورت افتخاری دان 4 اهداء می گردد.
تبصره 4ـ با توجه به اين كه موراد آزمون دان 5 به بالا طبق دستورالعمل فدراسيون مي باشد با هماهنگي فدراسيون اين دوره ها برگزار مي گردد و آئين نامه برگزاري آن نيز با نظر فدراسيون و تائيد سبك مي باشد.
 
شرايط ارتقاء کمربند دان 1 تا دان 10 به شرح ذيل می باشد: 
1.کمربند قهوه اي تا مشكي دان1: دارای یک مرحله 10ماهمی باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه كمربند مشكی دان1 نائل می گردد. 
2.کمربند مشکیدان1 تا دان 2 : دارای یک مرحله 12 ماه می باشد. بعداز پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان 2 نائل می گردد.
3.کمربند مشکی دان 2 تا دان 3:دارای یک مرحله 14 ماه می باشد. بعد ازپایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان3 نائل می گردد.
4.کمربند مشکی دان3 تا دان 4 : دارای یک مرحله 16ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان 4 نائل می گردد.
5.کمربند مشکی دان4 تا دان5 : دارای یک مرحله24 ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان 5 نائل می گردد.
6. کمربند مشکی دان5 تا دان6: دارای یک مرحله34 ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان6 نائل می گردد.
7. کمربند مشکی دان6 تا دان7 : دارای یک مرحله 48 ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان 7 نائل می گردد.
8. کمربند مشکی دان7 تا دان8: دارای یک مرحله60 ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان8 نائل می گردد.
9. کمربند مشکی دان8 تا دان9: دارای یک مرحله70 ماه می باشد. بعد از پایان این دوره و گذراندن آزمون مربوطه به درجه کمربند مشکی دان 9 نائل می گردد.
10 . کمربند مشکی دان9 تا دان10: دارابودن سوابق در فدراسیون های مختلف رزمی به عنوان کارشناس و دارای تز ورزشی و داشتن حداقل 50 نفر مربی رسمی فدراسیون جزء شرایط این مرحله می باشد.
تبصره: آزمون كمربند مشكي دان ١ از سن ١٢ سال به بالا مي باشد.
 
لباس فرم كونگ فو فايتينگ
 
1-كت و شلوار و کمربند.
2-روی كت و شلوار نوار سفيد 6 سانتی دوخته می شود.
3-روی نوار كت (KFF) نوشته يا ستاره گل دوزی مي شود.
4-روی سمت چپ و راست شلوار، کونگ فو فايتينگ نوشته يا ستاره گل دوزی شود.
تبصره- بانوان حتما کت یقه هفت بسته، آقایان هم از کت یقه بسته و باز می توانند استفاده نمایند.
5-رنگ كت و شلوار هنرجويان مشكی و روی آنها خط سفيد دوخته مي شود.
6-رنگ كت و شلوار مربيان قرمز و نوار زرد روی آن دوخته مي شود.
7-رنگ شلوار مربيان مشكي، قرمز، زرد و آبی می تواند مي باشد.(مربيان از دان 3 به بالا می توانند كت و شلوار زرد بپوشند.)
8-مربيان مي توانند از دان ٥ به بالا كت سفيد ونوار مشكي ٦ سانتي روي كت دوخته مي شود استفاده نمايند.
9-لباس رسمی بنيانگذار كت و شلوارسفید می باشد.(بنیانگذارمی تواند کت و شلوار زرد هم بپوشد.)
10-بنیانگذار می تواند از رنگ های مختلف ازجمله سفيد،زرد، قرمز، سورمه اي و مشكی استفاده نمایند.
 
مراحل بستن كمربند كونگ فو فايتينگ:
1.ايستاده كمربند را به سمت چپ قرار ميدهيم و پس از آن دور كمر مي چرخانيم و بعد از زير كمربند رد مي كنيم و كمربند را از بالا به پايين آورده به صورت هشت گره زده طوري كه گره كمربند وسط بدنمان قرار بگيرد.