پرینت

کمیته فنی

1-شرح وظايف كميته فني :
مسئول كميته فنی با معرفیمسئولسبك معرفی می گردد ، اعضاء كميته فنی 5 الی 7 نفر می باشند كه يك نفر رئيس كميته فنی ويك نفر دبير كميته فني 5 نفر اعضاء كميته فنی می باشند كه اعضاء از سوی مسئول سبك منصوب می گردند.
1-ارائه راهكارهای پيشنهادی در كليه امور فنی سبك.
2.انجام امور محوله فني از سوی مسئول سبك.
3.بررسی امور اجرائی و اعلام نظر كارشناسی جهت طرح وتصویب در کمیته فنی.
4.نظارت وحضور در كليه آزمونها و استاژهای فنی سبك.                                 
5.ارائه پيشنهادهای مشاوره ای فنی به رئيس سبك در خصوص انتخاب مربيان تيم ملي.

 

رئیس کمیته :