پرینت

کمیته داوران

شرح وظايف كميته داوران :
کمیته داوران از سرداور، داور وسط ، 3 نفر داور كنار، يك نفر ثبات و يك نفر وقت نگهدار طبق استانداردهای بين المللی تشکیل می شود.
اهداف:
1-ارتقاء سطح كيفی و كمی براساس آخرين قوانين و مقررات داوری به منظور قضاوت عادلانه در مسابقات.
2-تشكيل پرونده برای كليه داوران كشور كه نشان دهنده عملكرد آنان باشد.
3-اعلام قوانين و مقررات داوری مصوب سبك به كليه واحدها و نمايندگی های سراسر كشور.
4-معرفی داوران واجد شرايط جهت شركت در كلاسهای ارتقاء سطح (داخلی و بين المللي).
5-برگزاریكلاسهای داوری درجه 1و2و3 درسطح كشور.
6-تهيه فرمهای داوران مسابقات.
7-تهيه دفترچه داوری برای كليه داوران رسمی سبك.
8-برگزاری سمينارهای داوری جهت هماهنگی داوران رسمی سبك.
9-نظارت بر حسن انجام امور اداری مسابقات استانها از طريق اعزام نماينده كميته داوران.
10-ارتباط و همكاری با ساير كميته های سبك.
11-اعزام داوربه مسابقات استانها درصورتاعلام نياز.
12-انتخاب و معرفیداورانمورد نيازهرمسابقهو همكاریلازم با كميته مسابقات.
13-ارائه گزارش عملكرد هرسه ماه یکبار به مسئول سبك.
14-انتخاب داور نمونه.
15-كليه داوران موظف هستند با مسئول كميته داوران كشور هماهنگ باشند.
تبصره: اگرداوری بهعمدرأی خودرابه فايتر بازنده اعلام نمايد و او را در برگ امتيازدهی خود برنده اعلام نمايد و سرداورخلاف رأی مذكورراتأييدنمايداز3ماه الی 6ماه ازداوری مسابقات استانی وكشوری محروممی گردد.
16-اگر هر سر داور يا داور كنار و وسط در حين مسابقات جوسازی نمايد و باعث قطع مسابقه گردد و نظم مسابقات را به هم بزند و مورد تائيد هيئت داوری و مسئول كميته داوران كشور قرار گيرد از يكسال الی يكسال و نيم از كليه داوريها در مسابقات استانی و كشوری محروم می گردد وگزارش به كميته انضباطی سبك و فدراسيون ارائه خواهد شد.
17-مسئول كميته داوران كشور موظف است رای خود را در مسابقات بی طرفانه اعلام نمايد.
18-حضورتمام داوران يك روزقبل ازبرگزاری مسابقات جهت شركت دركلاس توجيهی وهماهنگی با مسئول كميته داوران درمحل مسابقات الزامی می باشد.
19- سر داورمسابقه می تواند درصورتمشاهده خلاف و يا ضعف داور كنار و وسط با مشورت مسئول كميته داوران كشور داور مذكور را عزل و داوری ديگری را جايگزين نمايند.
20-اگر در طی 3 راند مسابقه نتيجه نهائی مساوی اعلام گرددبه تعداد اخطارها و تذكرات و فنی بودن مبارز مراجعه نمايند و اگر مجدداً مساوی اعلام شد، در نهايت به وزن كشی مراجعه و وزن سبك تر برنده اعلام می گردد. ) ملاک وزن کشی را زمان وزن کشی مشخص می نماید.)
21-در مسابقاتآزاد كونگ فو فايتينگ كه 5 راند اعلام شده است اگر در طی 5 راند مساوی باشند مبارزه به اخطارها، تذكرات وفنی بودنمبارزه با نظرهئیت ژوری، سر داور و داور وسط، نتيجه نهايیاعلام می گردد.
22-اگرفايتردرمسابقات ضربهخطابزند و داور وسط تائيد نمايندو فايتری كه ضربهخطا خورده به تشخیص پزشک مسابقات نتواند مسابقات را ادامه دهد كسي كه ضربه خطا خورده برنده اعلام مي شود در صورت ادامه مسابقات هر دوحریف بازنده است.
تبصره : اگر در نتيجه نهايي فايتري ضربه بخورد و پزشك تائيد كند نمي تواند ادامه دهد دوم مي شود.
تبصره : اگر در مسابقه نهايي فايتري ضربه خطا بخورد و پزشك تائيد كند نمي تواند ادامه دهد اول می شود.
 
20- شرح وظايف سرداور :
1.تعويض و تعيين داوران وسط و كنار.
2.نظارت بر كار داوران.
3.اعلام نظر نهايی بر اساس مجموع 3 راند توسط سرداور.
4.موافقت يا عدم موافقت با نظر داور وسط يا داوران كنار.
 
- شرح وظايف داور وسط:
1.داور وسط بايد درمسابقه منصفانه و درست قضاوت كند و پيش از هر مسابقه و هنگام تنفس در گوشه ای بی طرف بايستد.
2.نكاتی كه بايد قبل از مسابقه داور وسط  كنترل نماید:
الف- هيچ كدام از بازيكنان حق چرب كردن بدن را ندارند.
ب ـ كنترل دستكش فایترها.
پ- محافظ پايينی (كاپ،لثه، ساق بند و روپابند ) و موارد ضروری ديگر را نيز كنترل كند.
ت- پيش از مسابقه داور بازيكنان را در وسط رينگ بخواهد تا برخی از توصيه های لازم را به آنان گوشزد نماید.
3.داور وسط مجاز است با هماهنگي سرداور دستور فايت برای شروع مسابقه و دستوراستپ برای قطع مسابقه و اعلام برنده نماید.
4.در صورتي كه دو نفر از داوران راي به آبي دهد و يك نفر به قرمز و يا بلعكس سر داور راي نهايي را اعلام می نمايد.
5.اگر يكی از بازيكنان مسابقه مقررات را نقض نمايد و داور وسط به او اخطار  دهد و اگر 4 بار تكرار شود با هماهنگي سرداور او را بازنده اعلام می نمايد.
     شرح وظايف داوران کنار:
1-تعداد داوران کنار3 نفر می باشند.
2-داوران كنار با برگ امتيازات بايد در شروع مسابقه درمحل ويژه خود قرار گيرند.
3-داوران بايد ليست زمان بندی را درست وصحيح پر کنند.(ثبت امتيازها و اخطارها)
4-داوران حق صحبت با هيچ كس را ندارند .
5-داوران بايد قضاوت درست و منصفانه داشته باشند.
6-داوران بايد طبق قوانين و مقررات کونگ فو فایتینگ عمل نمايند.
7-داوران بايد هردو بازيكن را درحين مسابقه دقيقاً مد نظر داشته باشند.
8-داوران بايد امتيازات را جمع زده و به ثبات ارائه نمایند و ثبات برگه ها را جهت راي نهايي به سرداور ارائه نمايد.
9-داوران بايد تا اعلام نتیجه مسابقه در محل مخصوص خود منتظر بمانند.
1