پرینت

کمیته قضایی

شرح وظايف كميته قضايي :
1.اين كميته مسئوليت رسيدگی به كليه شكايات مطرح شده در سبك و مسابقات را به عهده دارد.
2.رسيدگی به شكايات استانها.