پرینت

کمیته گزینش

شرح وظايف كميته گزينش :
1.انتخاب افراد شايسته و لايق برای ورود آنها به سبك و محول كردن وظايف به این افراد .
2.جذب نيروهای متخصص در استانهاي مختلف برای فعاليت در سبك.
3.جذب نيروهاي متخصص از كشورهاي مختلف.