پرینت

کمیته فرهنگی

شرح وظايف كميته فرهنگي :
1.هماهنگی با كليه كميته ها.
2.ارائه برنامه های فرهنگی جهت ارتقاء سطح فكری كميته ها.
3.ارائه برنامه های فکری و عملی جهت ارتقاء سطح فكری فايترها.
4.ارائه برنامه مطابق با قوانین اسلامی (از نظر علمی و فرهنگی) جهت ارتقاء سطح فكری نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سطح كشور طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران.