پرینت

کمیته مربیان

شرح وظايف كميته مربيان :
اهداف :
بالابردن توان كيفیمربيان ونظارت مستقيم بر عملكرد مربيان كشور همراه با ايجاد هماهنگی لازم در ميان مربيان به منظورفراهم نمودن شرايط مطلوب امر تعليم جوانانمؤمن، متعهد وعلاقمند به ورزشكونگ فو فايتينگ در كشور و شناسائی كليه مربيان سبك و تشكيل پرونده سوابق مربيان رسمی كشور.
1-جمع آوری آخرين اطلاعات مربوطه به امر مربيگری اعم از اطلاعات فنی، غير فنی، آماری وانتشار آن در بين مربيان كشور.
2-سازماندهی و هماهنگی مربيان سراسر كشور.
3-پيگيری ونظارت بر كار مربيانجهت درج سوابق مربيگري.
4-تهيه و تدوين روشهای یکسان برای تدريس مربيان.
5-انجام ساير امور محوله از سوی سبك.
6-ارتباط و همكاری با ساير كميته های سبك.
7-معرفیمربيان واجد شرايط جهتشركت دركلاسهای ارتقاء درجه.
8-شناسائی و معرفی مربيان شايسته با هماهنگی مسئول سبک، جهت بهره برداری سبك در امر مربيگری  تیم ملی كشور.
9-هماهنگی با كميته آموزش جهت برگزاری كلاسهای ارتقاء دانش علمی و فنی مربيان كشور.
10-سازماندهی، هماهنگی و برگزاری دوره های مربیگری درسطح كشور بطور مداوم و مستمر.
11-تنظيم شناسنامه ورزشی برای ورزشكاران و مربيان سبك در كشور