پرینت

کمیته بازرسی

شرح وظايف كميته بازرسي :
1.بازرسی و نظارت به امور سبك در سراسر كشور و ارائه گزارش به مسئول سبك.
2.بررسی گزارشات و تخلفات و پيگيری از طريق كميته قضائي .
3.نظارت برانجام قوانين ومقررات درمسابقات، آزمون ها، دوره های آموزشي، سمينارها و مراسمات.
4.ارائهگزارشات واصلهبه کمیته قضایی جهت اعلام نظر.
5.بررسی عملكرد استانها