پرینت

کمیته امور استانها

شرح وظايف كميته امور استانها و شهرستانها:
1-نظارت دقيق برعملكرد هيئت ها در مراكز كشور.
2-نظارت براجرای سياستهایسبك براساس آيين نامه ها و مقررات در استان ها.
3-هماهنگی نمايندگان استان ها با سبك.
4-تهيه و تنظيم بيوگرافی و سوابق كليه روسای هيئت ها در مراكزاستان ها.
5-نظارت دقيق بر عملكرد هيئتها در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طريق سبك.
6-شناسايی و پيشنهاد افراد شايسته و فنی در سطح هر استان با هماهنگی و همفکری سایر کمیته ها .
7-شناسايی و معرفی استان نمونه كشور.
8-همكاری و ارتباط با ساير كميته های سبك .
9-انجام و اقدامات مطابق با تقويم ورزشی سالانه سبك.
10-انجام امور محوله از طرف سبك.
11-اخذ گزارشات عملكرد به صورت مستمر 3 ماهه از مراكز استان ها جهت ارائه به مسئول سبك.